Logo

กิจกรรมจิตอาสา

รายละเอียดกิจกรรม


รูปภาพ

กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทำกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจำวันวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563

    16 ตุลาคม 2563 เวลา 08:00:00


กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทำกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย บริเวณ หอประชุมกาสะลองคำ โรงอาหาร ลานเสลา และลานเวทีกลางแจ้ง


ลำดับ ชื่อ-นามสกุล
1 ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา
2 นายราชันย์ ทนันชัย
3 นายนิรุตต์ สุวรรณศรี
4 นายเสกสรร เมืองสุวรรณ
5 นายวรยุทธ ปลัดคุณ
6 นายพร ไชยวงค์
7 นายสังวุธ ปาโท้
8 นางเดือนฉาย ปาโท้
9 นางอรัญญา เตชะสาย
10 นายประพิศ วงค์คำเครื่อง
11 นางสาววลีลักษณ์ นาสี
12 นายสมศักดิ์ ม่านแก้ว
13 นายประดับยศ กันติ๊บ
14 นายจักรธร แก้วสิมมา
15 นายกิตติ มะโนแสน
16 นายจีรกฤต พันธุ
17 นายกฤษณะ เทียมเมฆา
18 นายพิพัฒน์ กรรณิกา
19 นายศักดา ศรีสันต์
20 นายสมคิด ดวงสนิท
21 นายวสันต์ ตุ่นแก้ว
22 นายสมศักดิ์ กันติ๊บ
23 นายผัด เลิศสม
24 นายสุจินต์ ใจคำ
25 นายมิตร ไชยล้อม
26 นายอินสอน อินหล้า
27 นายโสพล ไชยล้อม
28 นายชัย วิคี
29 นายนิวัช คำลือ
30 นายศรีวรรณ์ วงค์ใจ
31 นายทองคำ อินตาพรม
32 นายสุทิน ชุมแปง
33 นายวัชรินทร์ ธิขาว
34 นางจีนผิ่ง ใจขัน
35 นายไพฑูรย์ ดวงสนิท
36 นางสาวอำพรรณ พึ่งศรี
37 นายเอื้อง คำแปงคำ
38 นายเกียรติศักดิ์ วิวัฒนะ
39 นายไพบูลย์ วิวัฒนะ
40 นายบุญมี จันตุ้ย
41 นายสิน หัตถผะสุ
42 นายบุญสม หัตถผะสุ
43 นายเทอดไทย รอดเกิด
44 นายมงคล วงษ์ช่าง
45 นายติราวัช อัตโสภณ
46 นายอดุลย์ เรือนคำ
47 นางสมศรี กันแก้ว
48 นายศุภกฤต ธรรมธิ
49 นายสงกรานต์ สมฟองทอง
50 นายเอกนรินทร์ สุปัญโญ
51 นายวรวัฒน์ ธรรมธิ
52 นายลุย ช่างลอย
53 นายสุรการณ์ จันทร์ประเสริฐ
54 นายสำราญ กระหมุดความ
55 นายอิทธิชัย พิลาจันทร์
56 นายวุฒิชัย จารุธรรมสิริ
57 นายชยันต์ จันทร์เกตุ
58 นายภาสกร แก้วสืบ
59 นายชัยวัฒน์ สุปัญโญ
60 นายสมชาย พรมมาลี
61 นายสุทธิพงษ์ กอเจอ
62 นายปินะ ยอดคำแสง
63 นายศุภวัฒน์ ดวงสนิท
64 นายพิทักษ์ ฟองวรรณา
65 นายธีรยุทธ โกนบาง
66 นายศีลฐิศร ทาแกง
67 นายศรายุทธ เชื้อเมืองพาน
68 นายอภิรักษ์ เงินตัน
69 นายณัฐพงษ์ นักกล้า
70 นายเอกลักษณ์ กิริยา
71 นางสาวกานต์วรา กิจพิทักษ์
72 นายวทัญญู อารีย์
73 นางสาวสินีนาฎ ทนันชัย
74 นายปิยะพงษ์ หัตถผะสุ
75 นายนาวิน หัตถผะสุ
76 นายอิทธิพล ศักรภาณี
77 ว่าที่ ร.ท.ณัฐพงษ์ เอี่ยมสำอางค์
78 นายมะลิ ผางสำเนียง

ไม่มีรายการวีดิโอ