Logo

กิจกรรมจิตอาสา

รายละเอียดกิจกรรม


รูปภาพ

กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทำกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจำวันที่ 01 มกราคม 2564

    1 มกราคม 2564 เวลา 08:00:00


กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทำกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทำการอัญเชิญ พระบรมรูป “ในหลวง ร.9” จาก ที่ว่าการอำเภอขุนตาล มา ประดิษฐาน ณ หอปรัชญา รัชกาลที่ 9


ลำดับ ชื่อ-นามสกุล
1 ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา
2 นายราชันย์ ทนันชัย
3 นายพร ไชยวงค์
4 นายประพิศ วงค์คำเครื่อง
5 นายบุญสม หัตถผะสุ
6 นายเทอดไทย รอดเกิด
7 นายมงคล วงษ์ช่าง
8 นายวรวัฒน์ ธรรมธิ
9 นายลุย ช่างลอย
10 นายอิทธิชัย พิลาจันทร์
11 นายวุฒิชัย จารุธรรมสิริ
12 นายสมชาย พรมมาลี
13 นายปินะ ยอดคำแสง
14 นายณัฐพงษ์ นักกล้า
15 นายปิยะพงษ์ หัตถผะสุ
16 นายนาวิน หัตถผะสุ
17 นายมะลิ ผางสำเนียง
18 นายกฤษณะ เทียมเมฆา
19 นายศักดา ศรีสันต์
20 นายสมศักดิ์ กันติ๊บ
21 นายผัด เลิศสม
22 นายอินสอน อินหล้า
23 นายโสพล ไชยล้อม
24 นายศรีวรรณ์ วงค์ใจ
25 นายทองคำ อินตาพรม
26 นายสุทิน ชุมแปง
27 นายเอื้อง คำแปงคำ

ไม่มีรายการวีดิโอ