Logo

กิจกรรมจิตอาสา

รายละเอียดกิจกรรม


รูปภาพ

กองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เข้าร่วมโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์"

    27 มกราคม 2564 เวลา 08:00:00


วันพุธที่ 27  มกคาคม 2564 กองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เข้าร่วมโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา  “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์" พัฒนาปรับภูมิทัศน์ที่ชุมชนปางลาว ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมี นายสมกิจ เกศนาคินทร์ เป็นประธานในพีธีเปิด กิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการทำความสะอาดตลาดในชุมชนและตัดแต่งต้นไม้บริเวณในชุมชน


ลำดับ ชื่อ-นามสกุล
1 ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา
2 นายราชันย์ ทนันชัย
3 นายพร ไชยวงค์
4 นายประพิศ วงค์คำเครื่อง
5 นายณัฐพงษ์ นักกล้า
6 นายปิยะพงษ์ หัตถผะสุ
7 นายนาวิน หัตถผะสุ
8 นายมะลิ ผางสำเนียง
9 นายกฤษณะ เทียมเมฆา
10 นายศักดา ศรีสันต์
11 นายสมศักดิ์ กันติ๊บ
12 นายผัด เลิศสม
13 นายอินสอน อินหล้า
14 นายโสพล ไชยล้อม
15 นายศรีวรรณ์ วงค์ใจ
16 นายทองคำ อินตาพรม
17 นายสุทิน ชุมแปง
18 นายเอื้อง คำแปงคำ
19 นายบุญสม หัตถผะสุ
20 นายเทอดไทย รอดเกิด
21 นายมงคล วงษ์ช่าง
22 นายวรวัฒน์ ธรรมธิ
23 นายลุย ช่างลอย
24 นายอิทธิชัย พิลาจันทร์
25 นายวุฒิชัย จารุธรรมสิริ
26 นายสมชาย พรมมาลี
27 นายปินะ ยอดคำแสง

ไม่มีรายการวีดิโอ