Logo

กิจกรรมจิตอาสา

รายละเอียดกิจกรรม


รูปภาพ

จิตอาสาพระราชทานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ช่วยกันตัดต้นไม้ล้มเนื่องจากมีลมพายุ ณ 50 หมู่ 1 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย

    31 มกราคม 2564 เวลา 08:00:00


เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2564

จิตอาสาพระราชทานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ช่วกันตัดต้นไม้ล้มเนื่องจากมีลมพายุ 

ณ บ้านเจ้าหน้าที่ ศุภกฤต ธรรมธิ 50 หมู่ 1 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 


ลำดับ ชื่อ-นามสกุล
1 ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา
2 นายราชันย์ ทนันชัย
3 นายพร ไชยวงค์
4 นายประพิศ วงค์คำเครื่อง
5 นายเทอดไทย รอดเกิด
6 นายมงคล วงษ์ช่าง
7 นายวรวัฒน์ ธรรมธิ
8 นายลุย ช่างลอย
9 นายอิทธิชัย พิลาจันทร์
10 นายวุฒิชัย จารุธรรมสิริ
11 นายสมชาย พรมมาลี
12 นายปินะ ยอดคำแสง
13 นายณัฐพงษ์ นักกล้า
14 นายปิยะพงษ์ หัตถผะสุ
15 นายนาวิน หัตถผะสุ
16 นายมะลิ ผางสำเนียง
17 นายกฤษณะ เทียมเมฆา
18 นายศักดา ศรีสันต์
19 นายสมศักดิ์ กันติ๊บ
20 นายผัด เลิศสม
21 นายอินสอน อินหล้า
22 นายโสพล ไชยล้อม
23 นายศรีวรรณ์ วงค์ใจ
24 นายทองคำ อินตาพรม
25 นายเอื้อง คำแปงคำ
26 นายบุญสม หัตถผะสุ

ไม่มีรายการวีดิโอ