Logo

กิจกรรมจิตอาสา

รายละเอียดกิจกรรม


รูปภาพ

กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทำกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

    9 พฤษภาคม 2564 เวลา 00:00:00


กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทำกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบปะปา ตำบลเจริญราษฎร์ 


ลำดับ ชื่อ-นามสกุล
1 ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา
2 นายราชันย์ ทนันชัย
3 นายพร ไชยวงค์
4 นายสังวุธ ปาโท้
5 นายประพิศ วงค์คำเครื่อง
6 นายประดับยศ กันติ๊บ
7 นายมะลิ ผางสำเนียง
8 นายจักรธร แก้วสิมมา
9 นายกิตติ มะโนแสน
10 นายจีรกฤต พันธุ
11 นายกฤษณะ เทียมเมฆา
12 นายพิพัฒน์ กรรณิกา
13 นายศักดา ศรีสันต์
14 นายสมคิด ดวงสนิท
15 นายสมศักดิ์ กันติ๊บ
16 นายผัด เลิศสม
17 นายอินสอน อินหล้า
18 นายโสพล ไชยล้อม
19 นายศรีวรรณ์ วงค์ใจ
20 นายทองคำ อินตาพรม
21 นายสุทิน ชุมแปง
22 นายวัชรินทร์ ธิขาว
23 นายเอื้อง คำแปงคำ
24 นายบุญสม หัตถผะสุ
25 นายเทอดไทย รอดเกิด
26 นายมงคล วงษ์ช่าง
27 นายติราวัช อัตโสภณ
28 นายวรวัฒน์ ธรรมธิ
29 นายลุย ช่างลอย
30 นายสำราญ กระหมุดความ
31 นายอิทธิชัย พิลาจันทร์
32 นายวุฒิชัย จารุธรรมสิริ
33 นายภาสกร แก้วสืบ
34 นายสมชาย พรมมาลี
35 นายสุทธิพงษ์ กอเจอ
36 นายปินะ ยอดคำแสง
37 นายศุภวัฒน์ ดวงสนิท
38 นายธีรยุทธ โกนบาง
39 นายศีลฐิศร ทาแกง
40 นายศรายุทธ เชื้อเมืองพาน
41 นายอภิรักษ์ เงินตัน
42 นายณัฐพงษ์ นักกล้า
43 นายวทัญญู อารีย์
44 นายปิยะพงษ์ หัตถผะสุ
45 นายนาวิน หัตถผะสุ
46 ว่าที่ ร.ท.ณัฐพงษ์ เอี่ยมสำอางค์

ไม่มีรายการวีดิโอ