Logo

กิจกรรมจิตอาสา

รายละเอียดกิจกรรม


รูปภาพ

มร.ชร. ให้บริการลงทะเบียนการฉีดวัคซีนโควิค-19 ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดเชียงราย

    7 มิถุนายน 2564 เวลา 08:00:00


เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.2564 ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มอบหมายให้ ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา รองอธิการบดี และ อ.สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมปฏิบัติงานกับทางโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ในการให้วัคซีนกับผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงวันแรก ที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาอำเภอเมืองเชียงราย ทั้งนี้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย จะปฏิบัติงานร่วมกับทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เพื่อให้บริการประชาชนชาวเชียงราย ระหว่างวันที่ 7-16 มิถุนายน 2564 ณ ห้างสรรพสินค้า Big C สาขา อ.เมืองเชียงราย และห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงราย


ลำดับ ชื่อ-นามสกุล
1 ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา
2 นายราชันย์ ทนันชัย
3 นายสังวุธ ปาโท้
4 นางเดือนฉาย ปาโท้
5 นายประดับยศ กันติ๊บ
6 นางสาววลีลักษณ์ นาสี
7 นายศุภวัฒน์ ดวงสนิท
8 นายธีรยุทธ โกนบาง
9 นายศีลฐิศร ทาแกง
10 นายศรายุทธ เชื้อเมืองพาน
11 นายอภิรักษ์ เงินตัน
12 นางสาวกานต์วรา กิจพิทักษ์
13 นายวทัญญู อารีย์
14 นางสาวสินีนาฎ ทนันชัย
15 ว่าที่ ร.ท.ณัฐพงษ์ เอี่ยมสำอางค์
16 นายจักรธร แก้วสิมมา
17 นายกิตติ มะโนแสน
18 นายจีรกฤต พันธุ
19 นายพิพัฒน์ กรรณิกา
20 นายสมคิด ดวงสนิท
21 นายวัชรินทร์ ธิขาว
22 นางจีนผิ่ง ใจขัน
23 นายติราวัช อัตโสภณ
24 นางสมศรี กันแก้ว
25 นายศุภกฤต ธรรมธิ
26 นายเอกนรินทร์ สุปัญโญ
27 นายสำราญ กระหมุดความ
28 นายภาสกร แก้วสืบ
29 นายสุทธิพงษ์ กอเจอ

ไม่มีรายการวีดิโอ