Logo

กิจกรรมจิตอาสา

รายละเอียดกิจกรรม


รูปภาพ

มรรช ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จัดประชุมอาจารย์ เจ้าหน้าและนักศึกษาจำนวน 50 คน เพื่อซักซ้อมการดำเนินการกรอกข้อมูลเพื่อฉีดวัคซีน โควิด 19

    6 มิถุนายน 2564 เวลา 09:00:00


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมอบหมายให้อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จัดประชุมอาจารย์ เจ้าหน้าและนักศึกษาจำนวน 50 คน เพื่อซักซ้อมการดำเนินการกรอกข้อมูลเพื่อฉีดวัคซีน  โควิด 19 ให้กับกลุ่มที่ทาง สสจ.และจังหวัดนัดหมายเพื่อรึบการฉีดวัคซีน ที่ห้างสรรพสินค้า big c เวลา 09.00-12.00 น และเซนทรัล เวลา 14.00-19.00 น ในระหว่างวันที่ 7-16 มิย 64

#งานเพื่องท้องถิ่นสังคม

#งานจิตอาสา

#งานการให้ความร่วมมือกับองค์กรเครือข่าย

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น


ลำดับ ชื่อ-นามสกุล
1 ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา
2 นายราชันย์ ทนันชัย
3 นายสังวุธ ปาโท้
4 นางเดือนฉาย ปาโท้
5 นายประดับยศ กันติ๊บ
6 นางสาววลีลักษณ์ นาสี
7 นายศุภวัฒน์ ดวงสนิท
8 นายธีรยุทธ โกนบาง
9 นายศีลฐิศร ทาแกง
10 นายศรายุทธ เชื้อเมืองพาน
11 นายอภิรักษ์ เงินตัน
12 นางสาวกานต์วรา กิจพิทักษ์
13 นายวทัญญู อารีย์
14 นางสาวสินีนาฎ ทนันชัย
15 ว่าที่ ร.ท.ณัฐพงษ์ เอี่ยมสำอางค์
16 นายจักรธร แก้วสิมมา
17 นายกิตติ มะโนแสน
18 นายจีรกฤต พันธุ
19 นายพิพัฒน์ กรรณิกา
20 นายสมคิด ดวงสนิท
21 นายวัชรินทร์ ธิขาว
22 นางจีนผิ่ง ใจขัน
23 นายติราวัช อัตโสภณ
24 นางสมศรี กันแก้ว
25 นายศุภกฤต ธรรมธิ
26 นายเอกนรินทร์ สุปัญโญ
27 นายสำราญ กระหมุดความ
28 นายภาสกร แก้วสืบ
29 นายสุทธิพงษ์ กอเจอ

ไม่มีรายการวีดิโอ