Logo

กิจกรรมจิตอาสา

รายละเอียดกิจกรรม


รูปภาพ

กองอาคารสถานที่ มร.ชร.ร่วมสร้างโบสถ์ดิน แห่งแรกในเชียงราย

    7 มิถุนายน 2564 เวลา 08:00:00


[กองอาคารสถานที่ มร.ชร.ร่วมสร้างโบสถ์ดิน แห่งแรกในเชียงราย]

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.2564 ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย(มร.ชร.) มอบหมายทีมผู้ช่วยช่างทั่วไปบุคลากรกองอาคารสถานที่ มร.ชร. จำนวน 15 คน ลงพื้นที่ร่วมสร้างโบสถ์ดินแห่งแรกในจังหวัดเชียงราย(แห่งที่ 10 ของประเทศ) ณ วัดพนาคงคาราม ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย

#CRRUร่วมพัฒนาท้องถิ่น


ลำดับ ชื่อ-นามสกุล
1 ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา
2 นายราชันย์ ทนันชัย
3 นายพร ไชยวงค์
4 นายประพิศ วงค์คำเครื่อง
5 นายศรีวรรณ์ วงค์ใจ
6 นายทองคำ อินตาพรม
7 นายสุทิน ชุมแปง
8 นายเอื้อง คำแปงคำ
9 นายบุญสม หัตถผะสุ
10 นายเทอดไทย รอดเกิด
11 นายมงคล วงษ์ช่าง
12 นายวรวัฒน์ ธรรมธิ
13 นายลุย ช่างลอย
14 นายอิทธิชัย พิลาจันทร์
15 นายวุฒิชัย จารุธรรมสิริ
16 นายสมชาย พรมมาลี
17 นายปินะ ยอดคำแสง
18 นายณัฐพงษ์ นักกล้า
19 นายปิยะพงษ์ หัตถผะสุ
20 นายนาวิน หัตถผะสุ
21 นายมะลิ ผางสำเนียง
22 นายกฤษณะ เทียมเมฆา
23 นายศักดา ศรีสันต์
24 นายสมศักดิ์ กันติ๊บ
25 นายผัด เลิศสม
26 นายอินสอน อินหล้า
27 นายโสพล ไชยล้อม

ไม่มีรายการวีดิโอ