Logo

กิจกรรมจิตอาสา

รายละเอียดกิจกรรม


รูปภาพ

ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสงอธิการบดี มอบหมายให้ทีมกองบริหารกายภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย จิตอาสาพระราชทาน นำอุปกรณ์ และน้ำยาพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 ไปช่วยเหลือ รร อบจ

    18 มิถุนายน 2564 เวลา 12:00:00


ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสงอธิการบดี มอบหมายให้ทีมกองบริหารกายภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย จิตอาสาพระราชทาน นำอุปกรณ์ และน้ำยาพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 ไปช่วยเหลือ รร อบจ ชร เนื่องจากมีนักเรียนติดเชื้อโควิด-19


ลำดับ ชื่อ-นามสกุล
1 ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา
2 นายราชันย์ ทนันชัย
3 นายสังวุธ ปาโท้
4 นายประดับยศ กันติ๊บ
5 นายศุภวัฒน์ ดวงสนิท
6 นายธีรยุทธ โกนบาง
7 นายศีลฐิศร ทาแกง
8 นายศรายุทธ เชื้อเมืองพาน
9 นายอภิรักษ์ เงินตัน
10 นายวทัญญู อารีย์
11 ว่าที่ ร.ท.ณัฐพงษ์ เอี่ยมสำอางค์
12 นายจักรธร แก้วสิมมา
13 นายกิตติ มะโนแสน
14 นายจีรกฤต พันธุ
15 นายพิพัฒน์ กรรณิกา
16 นายสมคิด ดวงสนิท
17 นายวัชรินทร์ ธิขาว
18 นายติราวัช อัตโสภณ
19 นายเอกนรินทร์ สุปัญโญ
20 นายสำราญ กระหมุดความ
21 นายภาสกร แก้วสืบ
22 นายสุทธิพงษ์ กอเจอ