Logo

กิจกรรมจิตอาสา

รายละเอียดกิจกรรม


รูปภาพ

[มร.ชร.สนับสนุนมอบน้ำดื่ม-เครื่องอุปโภคบริโภคให้กับคณะอาสาสมัคร-ทีมผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ณ ศูนย์ให้บริการรับวัคซีนโควิด-19 เซ็นทรัล เชียงราย]

    17 มิถุนายน 2564 เวลา 13:00:00


[มร.ชร.สนับสนุนมอบน้ำดื่ม-เครื่องอุปโภคบริโภคให้กับคณะอาสาสมัคร-ทีมผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ณ ศูนย์ให้บริการรับวัคซีนโควิด-19 เซ็นทรัล เชียงราย]

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.2564 ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย มอบน้ำดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภคโดยได้รับเกียรติจาก นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับมอบน้ำดื่ม เครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของต่างๆ เพื่อส่งต่อให้กับคณะอาสาสมัคร และทีมผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตรวจคัดกรองและให้บริการวัคซีนโควิด-19 กับประชาชนจังหวัดเชียงราย ณ ลานชั้น G ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงราย


ลำดับ ชื่อ-นามสกุล
1 ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา
2 นายราชันย์ ทนันชัย
3 นายพร ไชยวงค์
4 นายประพิศ วงค์คำเครื่อง
5 นายณัฐพงษ์ นักกล้า
6 นายปิยะพงษ์ หัตถผะสุ
7 นายนาวิน หัตถผะสุ
8 นายมะลิ ผางสำเนียง
9 นายกฤษณะ เทียมเมฆา
10 นายศักดา ศรีสันต์
11 นายสมศักดิ์ กันติ๊บ
12 นายผัด เลิศสม
13 นายอินสอน อินหล้า
14 นายโสพล ไชยล้อม
15 นายศรีวรรณ์ วงค์ใจ
16 นายทองคำ อินตาพรม
17 นายสุทิน ชุมแปง
18 นายเอื้อง คำแปงคำ
19 นายบุญสม หัตถผะสุ
20 นายเทอดไทย รอดเกิด
21 นายมงคล วงษ์ช่าง
22 นายวรวัฒน์ ธรรมธิ
23 นายลุย ช่างลอย
24 นายอิทธิชัย พิลาจันทร์
25 นายวุฒิชัย จารุธรรมสิริ
26 นายสมชาย พรมมาลี
27 นายปินะ ยอดคำแสง

ไม่มีรายการวีดิโอ