Logo

กิจกรรมจิตอาสา

รายละเอียดกิจกรรม


รูปภาพ

ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มอบหมายให้จิตอาสา 904 และจิตอาสาพระราชทานมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เข้าช่วยเหลือพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ณ พื้นที่โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล เทศบาลนครเชียงราย

    22 มิถุนายน 2564 เวลา 09:00:00


วันที่ 22 มิย 64 เวลา 09.30-10.30 น ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มอบหมายให้จิตอาสา 904 และจิตอาสาพระราชทานมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เข้าช่วยเหลือพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ณ พื้นที่โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล เทศบาลนครเชียงราย เพื่อป้องกันการระบาดของโรค และเพื่อความปลอดภัยของบุคลากร


ลำดับ ชื่อ-นามสกุล
1 ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา
2 นายราชันย์ ทนันชัย
3 นายสังวุธ ปาโท้
4 นายประดับยศ กันติ๊บ
5 นายศุภวัฒน์ ดวงสนิท
6 นายธีรยุทธ โกนบาง
7 นายศีลฐิศร ทาแกง
8 นายศรายุทธ เชื้อเมืองพาน
9 นายอภิรักษ์ เงินตัน
10 นายวทัญญู อารีย์
11 ว่าที่ ร.ท.ณัฐพงษ์ เอี่ยมสำอางค์
12 นายจักรธร แก้วสิมมา
13 นายกิตติ มะโนแสน
14 นายจีรกฤต พันธุ
15 นายพิพัฒน์ กรรณิกา
16 นายสมคิด ดวงสนิท
17 นายวัชรินทร์ ธิขาว
18 นายติราวัช อัตโสภณ
19 นายเอกนรินทร์ สุปัญโญ
20 นายสำราญ กระหมุดความ
21 นายภาสกร แก้วสืบ
22 นายสุทธิพงษ์ กอเจอ

ไม่มีรายการวีดิโอ