Logo

กิจกรรมจิตอาสา

รายละเอียดกิจกรรม


รูปภาพ

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. บริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ณ โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ สังกัดเทศบาลนครเชียงราย

    5 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:00:00


[กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. บริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19]

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มอบหมายให้ทีมงานกองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ออกให้บริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19 ณ โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ สังกัดเทศบาลนครเชียงราย

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย #กองกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย


ลำดับ ชื่อ-นามสกุล
1 ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา
2 นายราชันย์ ทนันชัย
3 นายสังวุธ ปาโท้
4 นายประดับยศ กันติ๊บ
5 นายศุภวัฒน์ ดวงสนิท
6 นายธีรยุทธ โกนบาง
7 นายศีลฐิศร ทาแกง
8 นายศรายุทธ เชื้อเมืองพาน
9 นายอภิรักษ์ เงินตัน
10 นายวทัญญู อารีย์
11 ว่าที่ ร.ท.ณัฐพงษ์ เอี่ยมสำอางค์
12 นายจักรธร แก้วสิมมา
13 นายกิตติ มะโนแสน
14 นายจีรกฤต พันธุ
15 นายพิพัฒน์ กรรณิกา
16 นายสมคิด ดวงสนิท
17 นายวัชรินทร์ ธิขาว
18 นายติราวัช อัตโสภณ
19 นายเอกนรินทร์ สุปัญโญ
20 นายสำราญ กระหมุดความ
21 นายภาสกร แก้วสืบ
22 นายสุทธิพงษ์ กอเจอ

ไม่มีรายการวีดิโอ