Logo

กิจกรรมจิตอาสา

รายละเอียดกิจกรรม


รูปภาพ

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำกิจกรรมจิตอาสา สร้างบ้านผู้ยากไร้ ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย วันที่ 9 กรกฎาคม 2564

    9 กรกฎาคม 2564 เวลา 08:00:00


กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำกิจกรรมจิตอาสา สร้างบ้านผู้ยากไร้ ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย วันที่ 9 กรกฎาคม 2564


ลำดับ ชื่อ-นามสกุล
1 ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา
2 นายราชันย์ ทนันชัย
3 นายนิรุตต์ สุวรรณศรี
4 นายพร ไชยวงค์
5 นายประพิศ วงค์คำเครื่อง
6 นายสมศักดิ์ ม่านแก้ว
7 นายณัฐพงษ์ นักกล้า
8 นายปิยะพงษ์ หัตถผะสุ
9 นายนาวิน หัตถผะสุ
10 นายมะลิ ผางสำเนียง
11 นายกฤษณะ เทียมเมฆา
12 นายศักดา ศรีสันต์
13 นายวสันต์ ตุ่นแก้ว
14 นายสมศักดิ์ กันติ๊บ
15 นายผัด เลิศสม
16 นายสุจินต์ ใจคำ
17 นายมิตร ไชยล้อม
18 นายอินสอน อินหล้า
19 นายโสพล ไชยล้อม
20 นายศรีวรรณ์ วงค์ใจ
21 นายทองคำ อินตาพรม
22 นายสุทิน ชุมแปง
23 นายไพฑูรย์ ดวงสนิท
24 นางสาวอำพรรณ พึ่งศรี
25 นายเอื้อง คำแปงคำ
26 นายบุญมี จันตุ้ย
27 นายสิน หัตถผะสุ
28 นายบุญสม หัตถผะสุ
29 นายเทอดไทย รอดเกิด
30 นายมงคล วงษ์ช่าง
31 นายวรวัฒน์ ธรรมธิ
32 นายลุย ช่างลอย
33 นายอิทธิชัย พิลาจันทร์
34 นายวุฒิชัย จารุธรรมสิริ
35 นายชยันต์ จันทร์เกตุ
36 นายชัยวัฒน์ สุปัญโญ
37 นายสมชาย พรมมาลี
38 นายปินะ ยอดคำแสง

ไม่มีรายการวีดิโอ