Logo

กิจกรรมจิตอาสา

รายละเอียดกิจกรรม


รูปภาพ

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำกิจกรรมจิตอาสา สร้างบ้านผู้ยากไร้ ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย โดยวันนี้ได้ทำการติดตั้งระบบสานูปโภคและไฟฟ้า

    14 กรกฎาคม 2564 เวลา 08:00:00


กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำกิจกรรมจิตอาสา สร้างบ้านผู้ยากไร้ ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย โดยวันนี้ได้ทำการติดตั้งระบบสานูปโภคและไฟฟ้า


ลำดับ ชื่อ-นามสกุล
1 ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา
2 นายราชันย์ ทนันชัย
3 นายสังวุธ ปาโท้
4 นายประดับยศ กันติ๊บ
5 นายศุภวัฒน์ ดวงสนิท
6 นายธีรยุทธ โกนบาง
7 นายศีลฐิศร ทาแกง
8 นายศรายุทธ เชื้อเมืองพาน
9 นายอภิรักษ์ เงินตัน
10 นายวทัญญู อารีย์
11 ว่าที่ ร.ท.ณัฐพงษ์ เอี่ยมสำอางค์
12 นายจักรธร แก้วสิมมา
13 นายกิตติ มะโนแสน
14 นายจีรกฤต พันธุ
15 นายพิพัฒน์ กรรณิกา
16 นายสมคิด ดวงสนิท
17 นายวัชรินทร์ ธิขาว
18 นายติราวัช อัตโสภณ
19 นายเอกนรินทร์ สุปัญโญ
20 นายสำราญ กระหมุดความ
21 นายภาสกร แก้วสืบ
22 นายสุทธิพงษ์ กอเจอ

ไม่มีรายการวีดิโอ