Logo

กิจกรรมจิตอาสา

รายละเอียดกิจกรรม


รูปภาพ

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ของ มณฑลทหารบกที่ 37 วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 8.30 น. ณ วัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ (วัดล่าง) ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย

    15 กรกฎาคม 2564 เวลา 08:30:00


กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ของ มณฑลทหารบกที่ 37 วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 8.30 น. ณ วัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ (วัดล่าง) ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย


ลำดับ ชื่อ-นามสกุล
1 ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา
2 นายราชันย์ ทนันชัย
3 นายพร ไชยวงค์
4 นายประพิศ วงค์คำเครื่อง
5 นายณัฐพงษ์ นักกล้า
6 นายปิยะพงษ์ หัตถผะสุ
7 นายนาวิน หัตถผะสุ
8 นายมะลิ ผางสำเนียง
9 นายกฤษณะ เทียมเมฆา
10 นายศักดา ศรีสันต์
11 นายสมศักดิ์ กันติ๊บ
12 นายผัด เลิศสม
13 นายอินสอน อินหล้า
14 นายโสพล ไชยล้อม
15 นายศรีวรรณ์ วงค์ใจ
16 นายทองคำ อินตาพรม
17 นายสุทิน ชุมแปง
18 นายเอื้อง คำแปงคำ
19 นายบุญสม หัตถผะสุ
20 นายเทอดไทย รอดเกิด
21 นายมงคล วงษ์ช่าง
22 นายวรวัฒน์ ธรรมธิ
23 นายลุย ช่างลอย
24 นายอิทธิชัย พิลาจันทร์
25 นายวุฒิชัย จารุธรรมสิริ
26 นายสมชาย พรมมาลี
27 นายปินะ ยอดคำแสง

ไม่มีรายการวีดิโอ