Logo

กิจกรรมจิตอาสา

รายละเอียดกิจกรรม


รูปภาพ

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ชาวนางแลร่วมใจ ปลูกต้นไม้ รักษ์สิ่งแวดล้อม "โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" เพื่อเทิดพระเกียรตเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร

    27 กรกฎาคม 2564 เวลา 08:00:00


กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ชาวนางแลร่วมใจ ปลูกต้นไม้ รักษ์สิ่งแวดล้อม "โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" เพื่อเทิดพระเกียรตเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร

เทศบาลตำบลนางแล นำจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ร่วมโครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ (27 ก.ค. 64) นายเสน่ห์ ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลนางแล พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลตำบลนางแล ร่วมกับ จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชน ในพื้นที่ตำบลนางแล ร่วมกันจัดโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 28 กรกฎาคม 64 โดยมี นายแพทย์เอกภพ เพียรพิเศษ ส.ส. เขต 1 จังวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ที่บริเวณริมถนนสายบ้านร่องปลาค้าว หมู่ที่ 14 ไปยังหมู่บ้านนางแลใน หมู่ที่ 7 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นถนนสายธรรมชาติเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญหลายแห่ง และเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน ลดภาวะโลกร้อน ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีจิตสำนึกรู้สึกหวงแหนและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนภายใต้คำกล่าวที่ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ” โดยร่วมกันปลูกต้นทองอุไร หรือเรียกภาษาท้องถิ่นว่า “ดอกละคร พวงอุไร หรือสร้อยทอง” จำนวนสิ้น 100 ต้น ในพื้นที่สาธารณะถนนเชื่อมทางเชื่อมระว่างหมู่บ้าน พร้อมทั้งได้มีการลงนาม MOU ระหว่างเทศบาลตำบลนางแล กับผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการทำข้อตกลงร่วมกันที่จะช่วยกันดูแลรักษาต้นไม้ อนุรักษ์ บำรุงรักษาทรัพยากรป่าไม้ ร่วมกันควบคุมไฟป่า และดูแลไม่เกิดการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างไม่เหมาะสมไม่ถูกต้อง และยังเป็นการแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งให้กับประชาชนในระยะยาวต่อไป

นายเสน่ห์ ภักดี นายกเทศบาลตำบลนางแล กล่าวว่า สืบเนื่องมาจากด้วยปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ที่ทำให้อุณภูมิโลกสูงขึ้นหรือที่เรียกว่า “สภาวะโลกร้อน” ส่งผลให้เกิดประกฎการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์ เช่น เกิดความแงแล้ง มีไฟป่า ฝนตกไม่ตรงตามฤดูกาล เป็นต้น ล้วนมาจากการทำลายทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย์ ดังนั้นเทศบาลตำบลนางแลจึงได้ตระนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 นี้ อีกด้วย


ลำดับ ชื่อ-นามสกุล
1 ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา
2 นายราชันย์ ทนันชัย
3 นายพร ไชยวงค์
4 นายประพิศ วงค์คำเครื่อง
5 นายณัฐพงษ์ นักกล้า
6 นายปิยะพงษ์ หัตถผะสุ
7 นายนาวิน หัตถผะสุ
8 นายมะลิ ผางสำเนียง
9 นายกฤษณะ เทียมเมฆา
10 นายศักดา ศรีสันต์
11 นายสมศักดิ์ กันติ๊บ
12 นายผัด เลิศสม
13 นายอินสอน อินหล้า
14 นายโสพล ไชยล้อม
15 นายศรีวรรณ์ วงค์ใจ
16 นายทองคำ อินตาพรม
17 นายสุทิน ชุมแปง
18 นายเอื้อง คำแปงคำ
19 นายบุญสม หัตถผะสุ
20 นายเทอดไทย รอดเกิด
21 นายมงคล วงษ์ช่าง
22 นายวรวัฒน์ ธรรมธิ
23 นายลุย ช่างลอย
24 นายอิทธิชัย พิลาจันทร์
25 นายวุฒิชัย จารุธรรมสิริ
26 นายสมชาย พรมมาลี
27 นายปินะ ยอดคำแสง

ไม่มีรายการวีดิโอ