Logo

กิจกรรมจิตอาสา

รายละเอียดกิจกรรม


รูปภาพ

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำกิจกรรมจิตอาสาคัดกรองผู้เข้ารับวัคซีนณ.หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

    30 กรกฎาคม 2564 เวลา 08:00:00


กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำกิจกรรมจิตอาสาคัดกรองผู้เข้ารับวัคซีนณ.หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย


ลำดับ ชื่อ-นามสกุล
1 ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา
2 นายราชันย์ ทนันชัย
3 นายนิรุตต์ สุวรรณศรี
4 นายสมศักดิ์ ม่านแก้ว
5 นายวสันต์ ตุ่นแก้ว
6 นายสุจินต์ ใจคำ
7 นายมิตร ไชยล้อม
8 นายไพฑูรย์ ดวงสนิท
9 นางสาวอำพรรณ พึ่งศรี
10 นายบุญมี จันตุ้ย
11 นายสิน หัตถผะสุ
12 นายชยันต์ จันทร์เกตุ
13 นายชัยวัฒน์ สุปัญโญ

ไม่มีรายการวีดิโอ