กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการก้านลูกลอยหักระบบประปา อาคารรัฐประศาสนศาสตร์

13 กันยายน 2566

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการก้านลูกลอยหักระบบประปา อาคารรัฐประศาสนศาสตร์