ข้อมูลห้องเรียน

ห้องเรียน อยู่ภายในอาคาร รายละเอียด นำทาง
129 คณะมนุษย์ศาสตร์ รายละเอียด นำทาง
131 คณะมนุษย์ศาสตร์ รายละเอียด นำทาง
132 คณะมนุษย์ศาสตร์ รายละเอียด นำทาง
136 คณะมนุษย์ศาสตร์ รายละเอียด นำทาง
137 คณะมนุษย์ศาสตร์ รายละเอียด นำทาง
NITI31 คณะนิติศาสตร์ รายละเอียด นำทาง
NITI32 คณะนิติศาสตร์ รายละเอียด นำทาง
NITI33 คณะนิติศาสตร์ รายละเอียด นำทาง
NITI34 คณะนิติศาสตร์ รายละเอียด นำทาง
NITI35 คณะนิติศาสตร์ รายละเอียด นำทาง
ห้องบรรยายกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ รายละเอียด นำทาง
324 คณะวิทยาการจัดการ รายละเอียด นำทาง
326 คณะวิทยาการจัดการ รายละเอียด นำทาง
331 คณะวิทยาการจัดการ รายละเอียด นำทาง
332 คณะวิทยาการจัดการ รายละเอียด นำทาง
333 คณะวิทยาการจัดการ รายละเอียด นำทาง
334 คณะวิทยาการจัดการ รายละเอียด นำทาง
335 คณะวิทยาการจัดการ รายละเอียด นำทาง
336 คณะวิทยาการจัดการ รายละเอียด นำทาง
337 คณะวิทยาการจัดการ รายละเอียด นำทาง
338 คณะวิทยาการจัดการ รายละเอียด นำทาง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ รายละเอียด นำทาง
ห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ รายละเอียด นำทาง
แม่อิง คณะวิทยาการจัดการ รายละเอียด นำทาง
411ก คณะสังคมศาสตร์ รายละเอียด นำทาง
421 คณะสังคมศาสตร์ รายละเอียด นำทาง
423 คณะสังคมศาสตร์ รายละเอียด นำทาง
ISEM 202 อาคารราชภัฏภักดีนุสรณ์ รายละเอียด นำทาง
ISEM 203 อาคารราชภัฏภักดีนุสรณ์ รายละเอียด นำทาง
เกษตร 1 อาคารเทคโนโลยีและชีวภาพ 2 รายละเอียด นำทาง
เกษตร 2 อาคารเทคโนโลยีและชีวภาพ 2 รายละเอียด นำทาง
ปทท.2 อาคารคณะการท่องเที่ยว 3 รายละเอียด นำทาง
2031 ป.โท คณะรัฐศสาตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รายละเอียด นำทาง
2032 คณะรัฐศสาตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รายละเอียด นำทาง
2033 คณะรัฐศสาตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รายละเอียด นำทาง
2034 คณะรัฐศสาตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รายละเอียด นำทาง
2041 คณะรัฐศสาตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รายละเอียด นำทาง
2042 คณะรัฐศสาตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รายละเอียด นำทาง
2043 คณะรัฐศสาตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รายละเอียด นำทาง
2044 คณะรัฐศสาตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รายละเอียด นำทาง
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะรัฐศสาตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รายละเอียด นำทาง
ห้อง ป.โท คณะรัฐศสาตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รายละเอียด นำทาง
2321 ภาควิชาสถาปัตยกรรม รายละเอียด นำทาง
2325 ภาควิชาสถาปัตยกรรม รายละเอียด นำทาง
24102 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายละเอียด นำทาง
24103 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายละเอียด นำทาง
24201 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายละเอียด นำทาง
24205 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายละเอียด นำทาง
24213 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายละเอียด นำทาง
24215 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายละเอียด นำทาง
24301 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายละเอียด นำทาง
24305 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายละเอียด นำทาง
24315 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายละเอียด นำทาง
24401 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายละเอียด นำทาง
24405 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายละเอียด นำทาง
24408 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายละเอียด นำทาง
2620 อาคาร 25 ปี ราชภัฏ รายละเอียด นำทาง
2621 อาคาร 25 ปี ราชภัฏ รายละเอียด นำทาง
2622 อาคาร 25 ปี ราชภัฏ รายละเอียด นำทาง
2623 อาคาร 25 ปี ราชภัฏ รายละเอียด นำทาง
2624 อาคาร 25 ปี ราชภัฏ รายละเอียด นำทาง
2630 อาคาร 25 ปี ราชภัฏ รายละเอียด นำทาง
2631 อาคาร 25 ปี ราชภัฏ รายละเอียด นำทาง
2632 อาคาร 25 ปี ราชภัฏ รายละเอียด นำทาง
2633 อาคาร 25 ปี ราชภัฏ รายละเอียด นำทาง
2634 อาคาร 25 ปี ราชภัฏ รายละเอียด นำทาง
2640 อาคาร 25 ปี ราชภัฏ รายละเอียด นำทาง
2641 อาคาร 25 ปี ราชภัฏ รายละเอียด นำทาง
2642 อาคาร 25 ปี ราชภัฏ รายละเอียด นำทาง
2650 อาคาร 25 ปี ราชภัฏ รายละเอียด นำทาง
2651 อาคาร 25 ปี ราชภัฏ รายละเอียด นำทาง
2652 อาคาร 25 ปี ราชภัฏ รายละเอียด นำทาง
2660 อาคาร 25 ปี ราชภัฏ รายละเอียด นำทาง
2661 อาคาร 25 ปี ราชภัฏ รายละเอียด นำทาง
2662 อาคาร 25 ปี ราชภัฏ รายละเอียด นำทาง
2670 อาคาร 25 ปี ราชภัฏ รายละเอียด นำทาง
2671 อาคาร 25 ปี ราชภัฏ รายละเอียด นำทาง
2672 อาคาร 25 ปี ราชภัฏ รายละเอียด นำทาง
2821 โรงพยาบาลสัตว์ รายละเอียด นำทาง
2825 โรงพยาบาลสัตว์ รายละเอียด นำทาง
3311 อาคารเรียนคณะบัญชี รายละเอียด นำทาง
3321 อาคารเรียนคณะบัญชี รายละเอียด นำทาง
ปทท.1 สโลป อาคารคณะการท่องเที่ยว 2 รายละเอียด นำทาง
4111 อาคารเรียนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียด นำทาง
4114 อาคารเรียนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียด นำทาง
4121 อาคารเรียนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียด นำทาง
4125 อาคารเรียนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียด นำทาง
4126 อาคารเรียนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียด นำทาง
4131 อาคารเรียนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียด นำทาง
4133 อาคารเรียนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียด นำทาง
4134 อาคารเรียนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียด นำทาง
4135 อาคารเรียนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียด นำทาง
4144 อาคารเรียนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียด นำทาง
4145 อาคารเรียนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียด นำทาง
4151 อาคารเรียนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียด นำทาง
4155 อาคารเรียนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียด นำทาง
4156 อาคารเรียนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียด นำทาง
4221 ห้องปฎิบัติงานโยธา (Shop) รายละเอียด นำทาง
4321 ศูนย์บริการวิศวกรรมโยธา รายละเอียด นำทาง
4324 ศูนย์บริการวิศวกรรมโยธา รายละเอียด นำทาง
4911 คณะเทคโนลยีดิจิทัล รายละเอียด นำทาง
4912 คณะเทคโนลยีดิจิทัล รายละเอียด นำทาง
4914 คณะเทคโนลยีดิจิทัล รายละเอียด นำทาง
4916 คณะเทคโนลยีดิจิทัล รายละเอียด นำทาง
4918 คณะเทคโนลยีดิจิทัล รายละเอียด นำทาง
4919 คณะเทคโนลยีดิจิทัล รายละเอียด นำทาง
4921 คณะเทคโนลยีดิจิทัล รายละเอียด นำทาง
4922 คณะเทคโนลยีดิจิทัล รายละเอียด นำทาง
4924 คณะเทคโนลยีดิจิทัล รายละเอียด นำทาง
4929 คณะเทคโนลยีดิจิทัล รายละเอียด นำทาง
4932 คณะเทคโนลยีดิจิทัล รายละเอียด นำทาง
4933 คณะเทคโนลยีดิจิทัล รายละเอียด นำทาง
4934 คณะเทคโนลยีดิจิทัล รายละเอียด นำทาง
4935 คณะเทคโนลยีดิจิทัล รายละเอียด นำทาง
4936 คณะเทคโนลยีดิจิทัล รายละเอียด นำทาง
4938 คณะเทคโนลยีดิจิทัล รายละเอียด นำทาง
4942 คณะเทคโนลยีดิจิทัล รายละเอียด นำทาง
4944 คณะเทคโนลยีดิจิทัล รายละเอียด นำทาง
นนทรีย์ คณะเทคโนลยีดิจิทัล รายละเอียด นำทาง
พยอม คณะเทคโนลยีดิจิทัล รายละเอียด นำทาง
5111 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 2 รายละเอียด นำทาง
5112 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 2 รายละเอียด นำทาง
5121 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 2 รายละเอียด นำทาง
5122 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 2 รายละเอียด นำทาง
โกฎน้ำเต้า อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม (โกฐน้ำเต้า) รายละเอียด นำทาง
นิเทศฯ 3 อาคารนิเทศศาสตร์ รายละเอียด นำทาง
นิเทศฯ 1 อาคารนิเทศศาสตร์ รายละเอียด นำทาง
นิเทศฯ 2 อาคารนิเทศศาสตร์ รายละเอียด นำทาง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารนิเทศศาสตร์ รายละเอียด นำทาง
6113 อาคารศิลปะการแสดง รายละเอียด นำทาง
6114 อาคารศิลปะการแสดง รายละเอียด นำทาง
6115 อาคารศิลปะการแสดง รายละเอียด นำทาง
6121 อาคารศิลปะการแสดง รายละเอียด นำทาง
6122 อาคารศิลปะการแสดง รายละเอียด นำทาง
6123 อาคารศิลปะการแสดง รายละเอียด นำทาง
6124 อาคารศิลปะการแสดง รายละเอียด นำทาง
6322 อาคารมิตรภาพไทยจีน รายละเอียด นำทาง
6411 อาคารเทคโนโลยีการศึกษา รายละเอียด นำทาง
6511 อาคารคณะครุศาสตร์(โปรแกรมเคมี) รายละเอียด นำทาง
6521 อาคารคณะครุศาสตร์(โปรแกรมเคมี) รายละเอียด นำทาง
6522 อาคารคณะครุศาสตร์(โปรแกรมเคมี) รายละเอียด นำทาง
6523 อาคารคณะครุศาสตร์(โปรแกรมเคมี) รายละเอียด นำทาง
6612 อาคารศูนย์เกาหลีศึกษา รายละเอียด นำทาง
6622 อาคารศูนย์เกาหลีศึกษา รายละเอียด นำทาง
6623 อาคารศูนย์เกาหลีศึกษา รายละเอียด นำทาง
6631 อาคารศูนย์เกาหลีศึกษา รายละเอียด นำทาง
6632 อาคารศูนย์เกาหลีศึกษา รายละเอียด นำทาง
6811 อาคารศูนย์ชาติพันธุ์ศึกษา รายละเอียด นำทาง
แพทย์ 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการการแพทย์แผนไทย รายละเอียด นำทาง
แพทย์ 5 อาคารเรียนและปฏิบัติการการแพทย์แผนไทย รายละเอียด นำทาง
แพทย์ 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการการแพทย์แผนไทย รายละเอียด นำทาง
แพทย์ 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการการแพทย์แผนไทย รายละเอียด นำทาง
ปฏิบัติหัตถเวชศาสตร์ อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรมไทย รายละเอียด นำทาง
แพทย์ 1 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรมไทย รายละเอียด นำทาง
แพทย์ 2 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรมไทย รายละเอียด นำทาง
แพทย์ 3 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรมไทย รายละเอียด นำทาง
7911 อาคารมนุษย์ศาสตร์ 2 รายละเอียด นำทาง
7912 อาคารมนุษย์ศาสตร์ 2 รายละเอียด นำทาง
7913 อาคารมนุษย์ศาสตร์ 2 รายละเอียด นำทาง
7921 อาคารมนุษย์ศาสตร์ 2 รายละเอียด นำทาง
7922 อาคารมนุษย์ศาสตร์ 2 รายละเอียด นำทาง
7923 อาคารมนุษย์ศาสตร์ 2 รายละเอียด นำทาง
8211 คณะสาธารณสุขศาสตร์ รายละเอียด นำทาง
8221 คณะสาธารณสุขศาสตร์ รายละเอียด นำทาง
ห้องเรียน 1 โรงยิมเนเซียม รายละเอียด นำทาง
ห้องเรียน 2 โรงยิมเนเซียม รายละเอียด นำทาง
ห้องเรียน 3 โรงยิมเนเซียม รายละเอียด นำทาง
100101 ห้องเรียน 1 อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ รายละเอียด นำทาง
100103 ห้องเรียน 2 อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ รายละเอียด นำทาง
100107 ห้องเรียน 3 อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ รายละเอียด นำทาง
100301 ห้องเรียน 4 อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ รายละเอียด นำทาง
10111 อาคารเรียนรวม 2 รายละเอียด นำทาง
10112 อาคารเรียนรวม 2 รายละเอียด นำทาง
10113 อาคารเรียนรวม 2 รายละเอียด นำทาง
10114 อาคารเรียนรวม 2 รายละเอียด นำทาง
10115 อาคารเรียนรวม 2 รายละเอียด นำทาง
10116 อาคารเรียนรวม 2 รายละเอียด นำทาง
10117 อาคารเรียนรวม 2 รายละเอียด นำทาง
10118 อาคารเรียนรวม 2 รายละเอียด นำทาง
10121 อาคารเรียนรวม 2 รายละเอียด นำทาง
10122 อาคารเรียนรวม 2 รายละเอียด นำทาง
10123 อาคารเรียนรวม 2 รายละเอียด นำทาง
10124 อาคารเรียนรวม 2 รายละเอียด นำทาง
10130 อาคารเรียนรวม 2 รายละเอียด นำทาง
10131 อาคารเรียนรวม 2 รายละเอียด นำทาง
10132 อาคารเรียนรวม 2 รายละเอียด นำทาง
10133 อาคารเรียนรวม 2 รายละเอียด นำทาง
10134 อาคารเรียนรวม 2 รายละเอียด นำทาง
10211 อาคารเรียนรวม 3 รายละเอียด นำทาง
10212 อาคารเรียนรวม 3 รายละเอียด นำทาง
10213 อาคารเรียนรวม 3 รายละเอียด นำทาง
10214 อาคารเรียนรวม 3 รายละเอียด นำทาง
10215 อาคารเรียนรวม 3 รายละเอียด นำทาง
10216 อาคารเรียนรวม 3 รายละเอียด นำทาง
10217 อาคารเรียนรวม 3 รายละเอียด นำทาง
10218 อาคารเรียนรวม 3 รายละเอียด นำทาง
10219 อาคารเรียนรวม 3 รายละเอียด นำทาง
10221 อาคารเรียนรวม 3 รายละเอียด นำทาง
10222 อาคารเรียนรวม 3 รายละเอียด นำทาง
10223 อาคารเรียนรวม 3 รายละเอียด นำทาง
10224 อาคารเรียนรวม 3 รายละเอียด นำทาง
10230 อาคารเรียนรวม 3 รายละเอียด นำทาง
10231 อาคารเรียนรวม 3 รายละเอียด นำทาง
10232 อาคารเรียนรวม 3 รายละเอียด นำทาง
10233 อาคารเรียนรวม 3 รายละเอียด นำทาง
10234 อาคารเรียนรวม 3 รายละเอียด นำทาง
บัญชี1 อาคารคณะบัญชี รายละเอียด นำทาง
M1 อาคารปฏิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตร์ รายละเอียด นำทาง
M3 อาคารปฏิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตร์ รายละเอียด นำทาง
ป.สาธารณสุข 2 อาคารปฏิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตร์ รายละเอียด นำทาง
108301 หอประชุมใหญ่ รายละเอียด นำทาง
108302 หอประชุมใหญ่ รายละเอียด นำทาง
10921 อาคารปฎิบัติการสถาปัตยกรรม รายละเอียด นำทาง
10922 อาคารปฎิบัติการสถาปัตยกรรม รายละเอียด นำทาง
10923 อาคารปฎิบัติการสถาปัตยกรรม รายละเอียด นำทาง
10931 อาคารปฎิบัติการสถาปัตยกรรม รายละเอียด นำทาง
10933 อาคารปฎิบัติการสถาปัตยกรรม รายละเอียด นำทาง
ปทท.3 คอมพิวเตอร์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม รายละเอียด นำทาง
ปทท.4 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม รายละเอียด นำทาง
ปทท.5 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม รายละเอียด นำทาง
ปทท.6 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม รายละเอียด นำทาง
11321 อาคารเรียนคหกรรมศาสตร์ รายละเอียด นำทาง
11322 อาคารเรียนคหกรรมศาสตร์ รายละเอียด นำทาง
11323 อาคารเรียนคหกรรมศาสตร์ รายละเอียด นำทาง
11324 อาคารเรียนคหกรรมศาสตร์ รายละเอียด นำทาง
11325 อาคารเรียนคหกรรมศาสตร์ รายละเอียด นำทาง
11331 อาคารเรียนคหกรรมศาสตร์ รายละเอียด นำทาง
11332 อาคารเรียนคหกรรมศาสตร์ รายละเอียด นำทาง
11422 อาคารเรียนครุศาสตร์ รายละเอียด นำทาง
11431 อาคารเรียนครุศาสตร์ รายละเอียด นำทาง
11432 อาคารเรียนครุศาสตร์ รายละเอียด นำทาง
11434 อาคารเรียนครุศาสตร์ รายละเอียด นำทาง
11435 อาคารเรียนครุศาสตร์ รายละเอียด นำทาง
11436 อาคารเรียนครุศาสตร์ รายละเอียด นำทาง
ห้องเธียร์เตอร์ อาคารเรียนครุศาสตร์ รายละเอียด นำทาง
11611 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียด นำทาง
11612 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียด นำทาง
11613 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียด นำทาง
11614 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียด นำทาง
11622 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียด นำทาง
11623 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียด นำทาง
11624 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียด นำทาง
11634 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียด นำทาง
Lecture1 อาคารเรียนภาควิชาศิลปกรรม รายละเอียด นำทาง
Lecture2 อาคารเรียนภาควิชาศิลปกรรม รายละเอียด นำทาง
Lecture3 อาคารเรียนภาควิชาศิลปกรรม รายละเอียด นำทาง
ห้องปฏิบัติการ 1 อาคารเรียนภาควิชาศิลปกรรม รายละเอียด นำทาง
ห้องปฏิบัติการ 2 อาคารเรียนภาควิชาศิลปกรรม รายละเอียด นำทาง
ห้องปฏิบัติการ 3 อาคารเรียนภาควิชาศิลปกรรม รายละเอียด นำทาง
ห้องปฏิบัติภาพพิมพ์ อาคารเรียนภาควิชาศิลปกรรม รายละเอียด นำทาง