ข้อมูลติดต่อ

ข้อมูลเสนอแนะ

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 053 776 027
buildings.crru@gmail.com

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ที่อยู่ เลขที่ 80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100