แดชบอร์ดหน้าแรก

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหารกองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา รองอธิการบดี ตำแหน่ง รองอธิการบดี
นายราชันย์ ทนันชัย ผู้อำนวยการ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

ฝ่ายสาธารณูปโภค ฝ่ายสาธารณูปโภคกองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

นายสังวุธ ปาโท้ หัวหน้าฝ่าย ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า
นายประดับยศ กันติ๊บ รองหัวหน้าฝ่าย ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นายพิพัฒน์ กรรณิกา ผู้ปฎิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ชำนาญการ
นายวัชรินทร์ ธิขาว ผู้ปฎิบัติงาน ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์
นายจีรกฤต พันธุ ผู้ปฎิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นายเอกนรินทร์ สุปัญโญ ผู้ปฎิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ชำนาญการ
นายสำราญ กระหมุดความ ผู้ปฎิบัติงาน ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า
นายติราวัช อัตโสภณ ผู้ปฎิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายศุภวัฒน์ ดวงสนิท ผู้ปฎิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นายวทัญญู อารีย์ ผู้ปฎิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายธีรยุทธ โกนบาง ผู้ปฎิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานอิเล็กทรอนิกส์
นายศรายุทธ เชื้อเมืองพาน ผู้ปฎิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นายศีลฐิศร ทาแกง ผู้ปฎิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานอิเล็กทรอนิกส์
ว่าที่ร้อยโทณัฐพงษ์ เอี่ยมสำอางค์ ผู้ปฎิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์
นายสุทธิพงษ์ กอเจอ ผู้ปฎิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานอิเล็กทรอนิกส์
นายภาสกร แก้วสืบ ผู้ปฎิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายกิตติ มะโนแสน ผู้ปฎิบัติงาน ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์
นายอภิรักษ์ เงินตัน ผู้ปฎิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานอิเล็กทรอนิกส์
นายกฤษฎา วงศ์งาม ผู้ปฎิบัติงาน ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไปกองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

นางเดือนฉาย ปาโท้ หัวหน้าฝ่าย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาววลีลักษณ์ นาสี รองหัวหน้าฝ่าย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสมศรี กันแก้ว ผู้ปฎิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางจีนผิ่ง ใจขัน ผู้ปฎิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
นายศุภกฤต ธรรมธิ ผู้ปฎิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวกานต์วรา กิจพิทักษ์ ผู้ปฎิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวสินีนาฎ ทนันชัย ผู้ปฎิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางฉัตราภรณ์ นักกล้า ผู้ปฎิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
นายชาญณรงค์ ชัยชนะ ผู้ปฎิบัติงาน ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

ฝ่ายพัฒนาภูมิทัศน์และจัดสถานที่ ฝ่ายพัฒนาภูมิทัศน์และจัดสถานที่กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

นายพร ไชยวงค์ หัวหน้าฝ่าย ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป ระดับ 2
นายประพิศ วงค์คำเครื่อง รองหัวหน้าฝ่าย ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป
นายบุญสม หัตถผะสุ ที่ปรึกษาฝ่ายงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป
นายโสพล ไชยล้อม ผู้ปฎิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป
นายมงคล วงษ์ช่าง ผู้ปฎิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป
นายศักดา ศรีสันต์ ผู้ปฎิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป
นายวรวัฒน์ ธรรมธิ ผู้ปฎิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป
นายสมชาย พรมมาลี ผู้ปฎิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป
นายปินะ ยอดคำแสง ผู้ปฎิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป
นายวุฒิชัย จารุธรรมสิริ ผู้ปฎิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป
นายสุทิน ชุมแปง ผู้ปฎิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป
นายอินสอน อินหล้า ผู้ปฎิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป
นายนาวิน หัตถผะสุ ผู้ปฎิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป
นายกฤษณะ เทียมเมฆา ผู้ปฎิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป
นายผัด เลิศสม ผู้ปฎิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป
นายอิทธิชัย พิลาจันทร์ ผู้ปฎิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป
นายลุย ช่างลอย ผู้ปฎิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป
นายปิยะพงษ์ หัตถผะสุ ผู้ปฎิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป
นายพิษณุ พงษ์พันธ์ ผู้ปฎิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป
นายอภิชัย ผาลาด ผู้ปฎิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป
นายทศพล สุริยวรรณ ผู้ปฎิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป
นายฉัตรชัย ดวงสนิท ผู้ปฎิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป
นายธนาบูรณ์ แกเย็น ผู้ปฎิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป
นายวิทูล ตาคำ ผู้ปฎิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป
นายณรงค์ ดอนชัย ผู้ปฎิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป
นายนพนัย แก้วมณี ผู้ปฎิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป

ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมกองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

นายเสกสรร เมืองสุวรรณ หัวหน้าฝ่าย ตำแหน่ง สถาปนิก
นางอรัญญา เตชะสาย รองหัวหน้าฝ่าย ตำแหน่ง สถาปนิก

ฝ่ายสวนสมเด็จ ฝ่ายสวนสมเด็จกองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

นายสมศักดิ์ ม่านแก้ว หัวหน้าฝ่าย ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป
นายไพฑูรย์ ดวงสนิท รองหัวหน้าฝ่าย ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป
นายสิน หัตถผะสุ ที่ปรึกษาฝ่ายงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป
นายบุญมี จันตุ้ย ผู้ปฎิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป
นายวสันต์ ตุ่นแก้ว ผู้ปฎิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป
นางสาวอำพรรณ พึ่งศรี ผู้ปฎิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
นายมิตร ไชยล้อม ผู้ปฎิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป
นายชยันต์ จันทร์เกตุ ผู้ปฎิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป
นายสุจินต์ ใจคำ ผู้ปฎิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป

ฝ่ายยานพาหนะ ฝ่ายยานพาหนะกองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

นายอิทธิพล ศักรภาณี หัวหน้าฝ่าย ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
นายสุรการณ์ จันทร์ประเสริฐ รองหัวหน้าฝ่าย ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
นายชัย วิคี ผู้ปฎิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
นายเกียรติศักดิ์ วิวัฒนะ ผู้ปฎิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
นายสงกรานต์ สมฟองทอง ผู้ปฎิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
นายอดุลย์ เรือนคำ ผู้ปฎิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
นายนิวัช คำลือ ผู้ปฎิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
นายเอกราช กิริยา ผู้ปฎิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
นายเฉลิมชัย วรานุศาสน์ ผู้ปฎิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ฝ่ายรักษาความปลอดภัยกองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

นายประชา ไชยแสนท้าว หัวหน้าฝ่าย ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป