แดชบอร์ดหน้าแรก

รูปภาพสวนสมเด็จ
รูปภาพสวนสมเด็จ
รูปภาพสวนสมเด็จ
รูปภาพสวนสมเด็จ
รูปภาพสวนสมเด็จ
รูปภาพสวนสมเด็จ
...

สถิติการเยี่ยมชมสวน สถิติการเยี่ยมชมสวน

0
ออกกำลังกายเดือนนี้
0
เยี่ยมชมสวนเดือนนี้
0
พักผ่อน,สันทนาการเดือนนี้
0
วันนี้
0
เดือนนี้
0
ปีนี้
0
ทั้งหมด
ออกกำลังกาย จำนวนรวมผู้มาออกกำลังกาย
2,884 / 3,915 74%
เยี่ยมชมสวน จำนวนรวมผู้มาเยี่ยมชมสวน
443 / 3,915 11%
พักผ่อน,สันทนาการ จำนวนรวมผู้มาพักผ่อน,สันทนาการ
588 / 3,915 15%

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

    สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เชียงราย คือ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 80 พรรษา ลำดับที่ 7 ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ห่างจากตัวเมืองประมาณ 9 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 625 ไร่เศษ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเป็นประธานเปิดสวน เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2531
หน่วยงานรับผิดชอบในการดูแลรักษา คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ต้นไม้ประจำสวน คือ สุพรรณิการ์

ลักษณะของสวน

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

    สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เชียงราย ล้อมรอบด้วยพื้นน้ำและพื้นดินที่เป็นทุ่งนา หมู่บ้าน ป่าสงวน รวมทั้งพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ไกลออกไปจะเห็นภูเขาสีเทาครามล้อมรอบและใกล้ ๆ มีเนินเตี้ย 3 เนินและพื้นที่ราบสวยงาม บนเนินมีต้นสุพรรณิการ์หรือ "ฝ้ายคำ" เป็นจำนวนมาก เมื่อถึงฤดูออกดอกจะเหลืองสดใสสะพรั่งน่าประทับใจ ในพื้นที่มีหนองน้ำใหญ่เรียกว่า "หนองบัวใหญ่" และหนองเล็กเรียกว่า "หนองบัวน้อย" ยามเช้าและเย็นเมื่อพระอาทิตย์ทอแสง ผิวน้ำที่พริ้วเป็นระลอกจะสะท้อนแสงอาทิตย์ด้วยสีสันที่งดงามทำให้มีประชาชนมาเที่ยวชมจำนวนมาก ตามแนวแกนของสวนที่บนเนินจะมีพลับพลาที่ประทับเป็นสถาปัตยกรรมแบบเชียงรายตั้งเด่นเป็นสง่าแลไปทางหนองบัวใหญ่ซึ่งจะเห็น "อุทยานดอกไม้" ที่ปลุกไม้ดอกเมืองหนาวเป็นขั้นหลั่นลงไปตามเนินจนชิขอบหนอง จุดเด่นอีกสวนหนึ่งของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เชียงรายคือ "ถนนดอกไม้" ที่ยาวหลายร้อยเมตรเป็นแกนเชื่อมระหว่างหนองบัวใหญ่และหนองบัวน้อย มีสวนปาล์ม สวนไผ่ สวนสัก และสวนรุกขชาติเป็นส่วนประกอบสำคัญด้วย ภายในสวนมีศูนย์วิจัยและพัฒนาแพทย์พื้นบ้านแผนไทยและแผนชนเผ่าของสถาบันราชภัฎเชียงราย มีสวนรวบรวมพันธุ์สมุนไพร พืชผักพื้นบ้าน

พระราชานุสาวรีย์

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

    เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2543 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นประธานเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนคริทาบรมราชชนนีที่ประดิษฐานในสวนแห่งนี้

หน่วยงานรับผิดชอบในการดูแลรักษา

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหารกองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา รองอธิการบดี ตำแหน่ง รองอธิการบดี
นายราชันย์ ทนันชัย ผู้อำนวยการ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา
นายวรยุทธ ปลัดคุณ รองผู้อำนวยการ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ระดับ 4

ฝ่ายสวนสมเด็จ ฝ่ายสวนสมเด็จกองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

นายสมศักดิ์ ม่านแก้ว หัวหน้าฝ่าย ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป
นายไพฑูรย์ ดวงสนิท รองหัวหน้าฝ่าย ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป
นายสิน หัตถผะสุ ผู้ปฎิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป
นายบุญมี จันตุ้ย ที่ปรึกษาฝ่ายงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป
นายวสันต์ ตุ่นแก้ว ที่ปรึกษาฝ่ายงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป
นางสาวอำพรรณ พึ่งศรี ที่ปรึกษาฝ่ายงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
นายมิตร ไชยล้อม ที่ปรึกษาฝ่ายงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป
นายชยันต์ จันทร์เกตุ ที่ปรึกษาฝ่ายงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป
นายสุจินต์ ใจคำ ที่ปรึกษาฝ่ายงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป
นางฉัตราภรณ์ นักกล้า ที่ปรึกษาฝ่ายงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ