จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย(พัฒนาภายในมหาวิทยาลัย)

16 สิงหาคม 2562

รายงานผลการปฏิบัติ จิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” รุ่นที่ 1/2562 กลุ่มที่ 9 และ รุ่นที่ 2/2562(ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย)

1. วัน ศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. ถึง 10.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

2. ผู้ปฏิบัติ : 2.1 ผศ.นาวิน พรมใจสา รหัส ก-304 ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี 2.2 นายบัญชาโชค มะเทวิน รหัส 2ก-357 ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ 2.3 นส.วิภารัตน์ ทองศิริประเสริฐ รหัส 2ข-115 นักศึกษา 2.4 นส.วิภาวี กันตีมูล รหัส 2ข-121 นักศึกษา

3. การปฏิบัติ : นำคณะจิตอาสากองอาคารสถานที่และนักศึกษาจำนวน 218 คน ร่วมเคารพธงชาต กล่าวคำปฏิญาณ และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ ทำความสะอาดสำนักวิชาสังคมศาสตร์ สำนักวิชาบริการรัฐกิจ สำนักวิชานิติศาสตร์

4. ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

5. ปัญหา/ข้อขัดข้อง : ไม่มี