จิตอาสา๙๐๔ กำจัดผักตบชวาหอปรัชญา ร.๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

11 ตุลาคม 2562

กิจกรรมจิตอาสา ๙๐๔ วปร. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กำจัดจอกแหน วัชพืช ผักตบชวา บริเวณหนองหน้าหอปรัชญารัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย