จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. พัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (โซนคณะเทคโนอุตฯไปจนถึงประตู ๔ )

22 พฤษจิกายน 2562

วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และจิดอาสาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ในโซนของ อาคารสถาปัตยกรรม อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ อาคารมิตรภาพไทย-จีน และหอดูดาว