จิตอาสาพัฒนาภัยแล้ง เหมืองทราย และหนองต้นโชค หมู่ 12 ป่าสักไก่ หมู่ 15 ป่ากุ๊ก ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

12 พฤษภาคม 2563

จิตอาสาพัฒนาภัยแล้ง

1. วันเวลา : วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2563 เวลา 07.50 - 17.00 น.

2. สถานที่ : เหมืองทราย และหนองต้นโชค หมู่ 12 ป่าสักไก่ หมู่ 15 ป่ากุ๊ก ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

3. ผู้ปฏิบัติ : 3.1 ผศ.นาวิน พรมใจสา รหัส 4A-393/ก ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สังกัด กระทรวง อว. 3.2นายธีรวัฒน์ วังมณี รหัส 4ก-373 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สังกัด กระทรวง อว.

4. การปฏิบัติ :กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ โดยเคารพธงชาติ สวดมนต์ ท่องสเจ กล่าวคำปฏิญาณ และพัฒนาพื้นที่เหมืองทราย แม่น้ำงาม โดยการขุดลอกพื้นที่ตื้นเขิน ระยะทาง 2.7 กิโลเมตร และลอกผักตบชวา หนองต้นโชค หมู่ 12 ป่าสักไก่ หมู่ 15 ป่ากุ๊ก ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 1 กิโลเมตร โดยมีนายประเสริฐ จิตพลีชีพ ปลัดจังหวัด นายอำเภอเมืองเชียงราย นายกเทศบาลตำบลบ้านดู่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน จิตอาสาพระราชทานเข้าร่วม หน่วยงานราชการ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สนับสนุน แบล็คโฮ จำนวน 2 คัน เรือ จำนวน 1 ลำอบจ จำนวน 1 คัน กรมชลประทาน จำนวน 1 คันนพค 35 เชียงราย สนับสนุนน้ำดื่ม 500 ขวด กรมโยธาและผังเมืองเชียงราย จำนวน 1คัน จำนวน 157 คน

5. ผลการปฏิบัติ : ดำเนินการขุดลอกเหมืองทรายเรียบร้อย น้ำสามารถไหลผ่านสะดวก หนองต้นโชค สะอาดไม่มีผักตบชวา และการประสานงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสร้างความรัก ความสามัคคี และผู้เข้าร่วมทุกคนได้ทำการคัดกรองก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม

6. ปัญหา / ข้อขัดข้อง : ไม่มี