จิตอาสาพระราชทานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พัฒนาพื้นที่หนองขัวแคร่ หมู่ 1 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

2 ตุลาคม 2563

ประเภทกิจกรรม : จิตอาสาพัฒนา 1. วันเวลา : วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00-15.00 น. ณ ศูนย์โอทอปเกาะทอง บ้านขัวแคร่ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 2. ผู้ปฏิบัติ : 2.1 ผศ.นาวิน พรมใจสา รหัส 4A-393/ก ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 2.2 นายธีรวัฒน์ วังมณี รหัส 4ก-373 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 3. การปฏิบัติ : หน่วยจิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย เทศบาลตำบลบ้านดู่ ผู้ใหญ่บ้านขัวแคร่ หมู่ 1 และหมู่ 17 จิตอาสาพระราชทาน รวมทั้งประชาชนจิตอาสา สนธิกำลังร่วมมือร่วมใจพัฒนาพื้นที่ของศูนย์โอทอปเกาะทอง บ้านขัวแคร่ โดยทำการขุดลอก กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในลำคลองข้างศูนย์โอทอปเกาะทอง และปรับภูมิทัศน์ภายในบริเวณศูนย์ฯ ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย สนับสนุนเรือยนต์ จำนวน 2 ลำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สนับสนุนเรือยนต์ จำนวน 1 ลำ รถขุดตักเล็ก 1 คัน นายพัฒนพงษ์ โพธิ์เกตุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ สนับสนุนรถขุดตักขนาดกลาง 1 คัน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 และหมู่ 17 บ้านขัวแคร่ และประชาชนจิตอาสา สนับสนุนน้ำดื่มและอาหารกลางวัน 4. ผลการปฏิบัติ : 4.1 จิตอาสาพระราชทาน ประชาชนจิตอาสา ร่วมกันดำเนินงานตามที่วางแผนไว้เรียบร้อย 4.2 เกิดความรัก สามัคคี และจงรักภักดีต่อสถาบันฯ 4.3 เกิดการร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาท้องถิ่น ที่อยู่อาศัย 4.4 ภูมิทัศน์รอบๆ และบริเวณศูนย์โอทอปเกาะทอง บ้านขัวแคร่ ได้รับการปรับปรุง และพัฒนา 5. ปัญหา/ข้อติดขัด: ไม่มี 6. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ได้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 120 คน