จิตอาสา904 มร.ชร. และผู้นำท้องถิ่น ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ อ.ดอยหลวง

3 กันยายน 2564

จิตอาสา904 มร.ชร. และผู้นำท้องถิ่น ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ อ.ดอยหลวง