จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย(กำจัดผักตบชวาหนองขัวแคร่)

18 สิงหาคม 2562

รายงานผลการปฏิบัติ จิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” รุ่นที่ 1/2562 กลุ่มที่ 9 และ รุ่นที่ 2/2562(ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย)

1. วัน อาทิตย์ ที่ 18 สิงหาคม 2562 เวลาตั้งแต่ 08.00 น. ณ ตลาดน้ำชุมชนขัวแคร่ หมู่ 1 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

2. ผู้ปฏิบัติ : 2.1 ผศ.นาวิน พรมใจสา รหัส ก-304 ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี 2.2 ข-071 ผศ.สุกัล กฤตลักษณ์วงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ม.แม่ฟ้าหลวง 2.3 นายบัญชาโชค มะเทวิน รหัส 2ก-357 ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ 2.4 นส.วิภารัตน์ ทองศิริประเสริฐ รหัส 2ข-115 นักศึกษา 2.5 นส.วิภาวี กันตีมูล รหัส 2ข-121 นักศึกษา

3. การปฏิบัติ : ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง ได้มอบหมายให้นำคณะจิตอาสากองอาคารสถานที่ ครอบครัวและลูกหลานจิตอาสา จำนวน 86 คน นักศึกษาจำนวน 25 คน ผู้นำและประชาชน บ้านขัวแคร่ แบะบ้านเหล่าพัฒนา จำนวน 250 คน ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ ลอกผักตบชวาที่ตลาดน้ำขัวแคร่ โดยทางมหาวิทยาลัยได้นำเครื่องจักรเข้าร่วมปฏิบัติการด้วย

4. ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

5. ปัญหา/ข้อขัดข้อง : ไม่มี