จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย(พัฒนาภายในมหาวิทยาลัย)[23-08-2019]

23 สิงหาคม 2562

รายงานผลการปฏิบัติ จิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” รุ่นที่ 1/2562 กลุ่มที่ 9

1. วัน ศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00- 11:30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2. ผู้ปฏิบัติ : ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา รหัส ก-304 ผู้ช่วยอธิการบดี

3. การปฏิบัติ : จิตอาสาพัฒนาบริเวณมหาวิทยาลัย หอปรัชญารัชกาลที่ 9 ตึกยุพราช คณะวิทยาศาสตร์

4. ผลการปฏิบัติ : ทุกคนมีความตั้งใจที่จะเป็นจิตอาสา และพร้อมที่จะ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

5. ผู้ร่วมกิจกรรม: ข้าราชการ พนักงาน บุคลากร จำนวน 86 คน