จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย(วัดดอยอินทรีย์)

30 สิงหาคม 2562

รายงานผลการปฏิบัติงานของ วิทยากรจิตอาสา หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตร.พื้นฐาน” รุ่นที่ ๑/๖๒

ประเภทกิจกรรม : จิตอาสาพัฒนา วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ -๑๒.๐๐น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย และวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ ตังหวัดเชียงราย

๒. ผู้ปฏิบัติ : ผศ.ดรนาวิน พรมใจสา รหัส ก-๓๐๔

๓. การปฏิบัติ นำบุลากรและนักศึกษา ร่วมพัฒนาในมหาวิทยาลัย และปลูกป่าสร้างฝาย

๔. ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๕. ปัญหา/ข้อขัดข้อง : ไม่มี

๖. จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม : ประมาณ ๕๐๐นาย

๗. การสมัครจิตอาสาผู้ที่ฟังบรรยาย/ผู้ร่วมกิจกรรม : สมัครแล้ว ๔๒๐ นาย ยังไม่ได้สมัคร ๘๐ นาย

๘.ความรู้สึกภาพรวมของผู้ที่ฟังบรรยาย/ผู้ร่วมกิจกรรม : มีความสุขและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ ๑๐