"คนค้นข่าว" เจาะลึกทุกประเด็นเข้มข้น โดย "ลุงชาญ" ชาญณรงค์ ชัยชนะ

24 มิถุนายน 2563

#CRRUonairLiVE
8.00 น. เปิดสถานีออนไลฟ์ พบ " ค น ค้ น ข่ า ว "
หลังเคารพธงชาติชมข่าวรับอรุณเช้าวันใหม่
เจาะลึกทุกประเด็นเข้มข้น โดย "ลุงชาญ" ชาญณรงค์ ชัยชนะ