จิตอาสาพระราชทาน ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและจิตอสาภัยพิบัติ ร่วมกับที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเชียงราย นายกเทศมลตรีเทศบางตำบลนางแล ตำรวจจิตอาสา สภ.บ้านดู่ กตตร สภ.บ้านดู่ ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้าน

28 เมษายน 2566

วันที่ 28 เม.ย.66 เวลา 08.30 น -16.00 น. ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มอบหมายให้กองกำลังจิตอาสาพระราชทาน ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ร่วมกับที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเชียงราย นายกเทศมลตรีเทศบางตำบลนางแล ตำรวจจิตอาสา สภ.บ้านดู่ กตตร สภ.บ้านดู่ ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้าน ร่วมทำจิตอาสาพัฒนาและจิตอสาภัยพิบัติ จำนวน 2 จุด 1.เข้าช่วยเหลือนางพอน เชื้อเมืองพาน บ้านแม่ปูคา ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย ปรับปรุงห้องน้ำ เปลี่ยนโถชักโครก ทางเดินคนพิการ  ฉาบปูน มุงหลังคา ทาสี 2.บ้านนายโสภณ ชัยล้อม ดำเนินการถมทราย ยกระดับพื้นบ้านเพื่อป้องกันน้ำท่วม