กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร เรื่องการตัดแต่งต้นไม้ และการบำรุงรักษาเครื่องมือ

6 พฤษภาคม 2566

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร เรื่องการตัดแต่งต้นไม้ และการบำรุงรักษาเครื่องมือ