จิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เข้าดำเนินการ เปลี่ยนสายไฟและติดตั้งระบบไฟฟ้าที่อยู่อาศัยแก่ผู้ด้อยโอกาสพื้นที่ตำบลท่าสุด นางเบญวรรณ และ นายน้อย ศรีพรมมา (เป็นผู้พิการทางสายตา)

8 กันยายน 2566

จิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เข้าดำเนินการ เปลี่ยนสายไฟและติดตั้งระบบไฟฟ้าที่อยู่อาศัยแก่ผู้ด้อยโอกาสพื้นที่ตำบลท่าสุด นางเบญวรรณ และ นายน้อย ศรีพรมมา (เป็นผู้พิการทางสายตา)