นายวรยุทธ ปลัดคุณ กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. เข้ารับรับรางวัล ราชภัฏศิลปวัฒนธรรม 2566 สาขา องค์กรส่งเสริมคุณธรรม

8 พฤษจิกายน 2566

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธีการประกาศเกียรติคุณรางวัล “ราชภัฏศิลปวัฒนธรรม” ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีเป็นประธาน โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม และศิลปวัฒนธรรม ทั้งประเภทบุคคลภายนอกและบุคคลภายใน รวมถึงเป็นการขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมคุณธรรม ระดับ “องค์กรคุณธรรม” อันจะเกิดวัฒนธรรมองค์กรอันดีงามและสืบสานศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม โดยในปี 2566 นี้ มีผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณ ประกอบด้วย ประเภท “บุคคลผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม” ได้แก่ 1) พระครูโสภิตชัยสาร สาขาพิธีกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 2) นางสลักจฤฎดิ์ ติยะไพรัช สาขาการส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 3) นางสาวชะลอ ขันทะ สาขาศิลปะหัตถกรรม 4) นายพุทธา กาบแก้ว สาขาทัศนศิลป์ 5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนะ ตาแปง สาขาดนตรีและนาฏศิลป์ 6) อาจารย์ ดร.ซิมมี่ อุปรา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 7) นายเฉลิมพล ใจชุ่มเต็ม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8)นายอิทธิเดช ตื้อยศ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประเภท “องค์กรส่งเสริมคุณธรรม” ได้แก่ 1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2) กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และประเภท “บุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม” ได้แก่ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ เจนใจ คณะสังคมศาสตร์ 2) นายวรยุทธ ปลัดคุณ กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และ 3) นายธนาวุฒิ อินต๊ะขัติ  นายกองค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย