กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี เป็นประธานถวายองค์กฐินสามัคคี

10 พฤษจิกายน 2566

มรภ.เชียงราย ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ทำนุบำรุงศาสนาและสืบสานศิลปวัฒนธรรม วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี เป็นประธานถวายองค์กฐินสามัคคี พร้อมทั้งมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาจากคณะวิชาและหน่วยงานต่างๆ และพุทธศาสนิกชนประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ซึ่งพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ตลอดจนเป็นการบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญของพุทธสถาน เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และอำนวยความสะดวกแก่พุทธศาสนิกชนที่มาปฏิบัติธรรมและทำกิจกรรมต่างๆ ณ พุทธสถานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายต่อไป