ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มอบหมายให้ ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา รอง อธิการบดีในจิตอาสา(4A-393/ก)จิตอาสา904 นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานและจิตอาสา904 ลงพื้นที่เพื่อปรับปรุงพัฒนาฯ ณ.พิพิธภัณฑ์ทหารมณฑลทหารบก 37

27 กุมภาพันธ์ 2567

วันที่27เดือน กุมภาพันธ์ พศ. 2567
     ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มอบหมายให้ ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา รอง อธิการบดีในจิตอาสา(4A-393/ก)จิตอาสา904 นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานและจิตอาสา904 ลงพื้นที่เพื่อปรับปรุงพัฒนาฯ ณ.พิพิธภัณฑ์ทหารมณฑลทหารบก 37
เลขที่1ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย บนพื้นที่3ไร่เศษ
ซึ่งอยู่ในการรับผิดชอบฯดูแล โดยศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารฯขึ้นตรงกับค่ายเม็งรายมหาราช โดยมี พอ.สิงห์นาญ โลสุนะ เป็นที่ปรึกษาฯ
สถานที่ดังกล่าวมีกำลังพลคอยดูแลสถานที่จำนวน7นาย โดยมีหน้าที่ฯ
1)ดูแลความเรียบร้อยในด้านภูมิทัศน์
2)เป็นวิทยากรฯบรรยายให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ความสำคัญความเป็นมาของอาคารสถานที่ฯให้แก่บุคคลฯ/นักท่องเที่ยว/นักเรียน/นักศึกษา/ผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมฯ
  ด้วยสถานที่แห่งนี้เคยเป็นกองบัญชาการหน้ากองทัพภาคพายัพฯ สมัยสงครามบูรพาฯในอดีตฯจึงเป็นสถานที่สำคัณในประวัตศาสตร์ชาติไทยและจังหวัดเชียงราย ควรแก่อนุชนคนรุ่นหลังได้มาศึกษาประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แห่งนี้เป็นอันมากฯ
    สถานที่ดังกล่าวฯได้รับการพัฒนาปรับปรุงเรื่อยมาโดยยึดรูปแบบเดิมไว้ให้มากที่สุดเพื่อรักษาความสำคัญแห่งประวัติศาสตร์ชาติไทย
        ด้วยกาลเวลาผ่านไปทำให้ตัวอาคารฯรวมทั้งสถานที่ฯ ก็ย่อมเสริ่มสภาพไปตามกาลเวลา ที่จะมีการผุพัง แต่ต้องมีการซ่อมบำรุงฯ
 และในครั้งนี้ทางคณะผู้เกี่ยวข้องและรับผิดชอบฯ
ได้ประสานงาน/ร้องขอ มาเพื่อขอสนับสนุนกำลังพลจิตอาสาฯจากมหาวิทยาลัยราชเชียงราย ได้มาช่วยซ่อมแซมปรับปรุง ห้องน้ำ บริเวรลานจอดรถฯ  ในบริเวลพื้นที่พิพิธภัณฑ์ทหารฯดังมีรายการดังต่อไปนี้
1)เปลี่ยนหลังคาห้องน้ำ
2)ติดตั้งระบบไฟฟ้า
3)ติดตั้งระบบปะปา
4)เปลี่ยนครุภัณฑ์ในห้องน้ำ
โดย ผศ.ดร นาวิน พรมใจสา
รองอธิการบดี ได้นำกำลังพล จิตอาสาฯจำนวน16นายเข้าพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ตามที่ได้รับการประสานงานฯ ร้องขอฯ
       ผลการดำเนินงานฯในวันที่27กุมภาพันธ์ 2567
คาดว่าจะสำเร็จเสร็จสิ้นตามกำหนด และทีม สาณูฯ จะได้ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้า/ปะปา ในวันต่อไป
เพื่อให้ใช้งานได้และบริการประชาชนผู้มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ด้วยความสะดวกสบายต่อไปฯ