กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ตรวจติดตามระบบการจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

27 กุมภาพันธ์ 2567

     รายงานการเข้าตรวจติดตามระบบการจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเยี่ยมชมอาคารเรียนและสำนักงานคณะครุศาสตร์/ อาคารศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และอาคารสายใยรักแห่งครอยครัว (คหกรรมศาสตร์) ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน นำโดยนายนันทนิษฎ์ วงศ์วัฒนา ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน พร้อมคณะ ได้เข้าตรวจติดตามระบบการจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเยี่ยมชมอาคารทั้ง 3 อาคาร เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อติดตามประเมินผลการจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปี 2565 ว่าได้ดำเนินการตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงาน ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐) ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ผลการตรวจสอบ คือ ผ่านการตรวจสอบและรับรองรายงานการจัดการพลังงาน (หนังสือกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ พน 0502/11332 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566) และแนะนำการส่งรายงานการจัดการพลังงานผ่านระบบ e-Service และติดตามประเมินผลการออกแบบและก่อสร้างอาคารใหม่หรือดัดแปลงเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานที่กำหนด พร้อมเยี่ยมชมอาคารทั้ง 3 อาคาร ได้แก่ อาคารเรียนและสำนักงาน คณะครุศาสตร์/ อาคารศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และอาคารสายใยรักแห่งครอบครัว (คหกรรมศาสตร์)